Vill du skapa världens bästa vårdcentral?

Vi vill göra våra kunder till de bästa inom sitt verksamhetsområde. Och göra detta på ett hållbart sätt. Vi vill hjälpa vårdcentraler och motsvarande, att få bättre ekonomi och samtidigt få fler nöjda patienter och medarbetare. Tänk dig att läkare och annan personal står i kö för att jobba hos dig. Eller att ni slår i taket med antal listade patienter.

Hur då? Vi tänker system och värdeskapande.

Och så vågar vi tänka annorlunda. Vågar du?


Värdebaserad vård handlar om att utforma en verksamhet utifrån kundens/brukarens/patientens perspektiv. Man gör detta så kostnadseffektivt som möjligt. Det är viktigt att tänka på långsiktigt hållbarhet när man strävar efter kostnadseffektivitet, annars blir det lätt galet.

Evidensbaserad praktik handlar om systematiskt lärande, transparens och att utgår från patientens perspektiv.

Flödesorientering innebär att vi organiserar verksamheter så att patienterna "flyter fram" på mottagningen. bland annat genom att identifiera och bearbeta "flaskhalsar". Och flaskhalsar ska definieras utifrån vad som är värdeskapande ur patientens perspektiv.

Genom att sära på primär och sekundär efterfrågan på vårdenhetens tjänster kan vi identifiera äkta värdeskapande. Av olika sorters efterfrågan är det den primära som är önskvärd och utgör själva uppdraget för vårdenheten. Den sekundära efterfrågan är sådan som uppstår när patienter upplever att man inte får hjälp utan återkommer med sina problem, vilket dränerar systemet på resurser. Den primära efterfrågan är värdeskapande och den sekundära är slöseri. Det finns många exempel där slöseriet upptar 20-30% av personalens tid. En studie från Boston Consulting Group visar på att slöserier (oavsett bransch/verksamhet) uppgår till 40-80% av tiden, vilket är smått chokerande siffror men efter att ha lärt sig se slöserier kan vi nog instämma. Tid som borde användas till mer värdeskapande.

Investering i arbetssätt

Genom en kombination av utbildningar och coachning skapar vi förutsättningar för det som kallas "hjälp till självhjälp" eller "baksätes-körning". Det innebär att vi lär er hur man gör men att ni gör jobbet. Det är viktigt för oss att ni äger er egen utvecklingskompetens inom området och inte är beroende av oss för fortsättningen.

Vi börjar med att utgå från helheten. Efter en snabb och effektiv systemkartläggning analyserar vi primär och sekundärefterfrågan. Med denna analys som utgångspunkt utvecklar vi tillsammans verksamhetens förmåga att undvika sekundär efterfrågan i allmänhet och hantering av fibromyalgi i synnerhet.

Den förväntade effekten är att ni frigör betydande del av personalens tid (i bästa fall upp mot 30 %). Det kan utnyttjas på flera olika sätt: minska behovet av inhyrd personal, ytterligare investering i kompetensutveckling, utveckla nya verksamhetsområden med befintlig personal eller annat.


mer...